top of page
group-of-small-nursery-school-children-sitting-on-2022-01-18-23-33-45-utc.jpg

Vroege en Voorschoolse Educatie

​Inhoud

 • Wat is VVE?

 • VVE indicatie, peuters 2 dagdelen gratis

 • VVE Speelplezier op “Klein Duimpje”

 • Kind Volg Systeem en Ouderbetrokkenheid

Wat is VVE?

VVE is onderwijs voor peuters en kleuters.
VVE staat voor Voorschoolse – en Vroegschoolse Educatie. Een voorschool is een
peuterspeelzaal of een kinderdagverblijf met VVE. Een vroegschool bestaat uit de groepen 1
en 2 van een basisschool met VVE. Het doel van voor- en vroegschoolse educatie is om
kinderen een betere start in het onderwijs te geven om op die manier de schoolprestaties en
het schoolsucces te verbeteren.

 

Hoe werkt VVE?
VVE werkt met thema’s die aansluiten bij de belevingswereld en het dagritme van kinderen.
Kinderen worden hierdoor in hun brede ontwikkeling gestimuleerd. Bijvoorbeeld op het
gebied van taal, maar denk ook aan vaardigheden als: op je beurt wachten, delen, kleuren
herkennen en tellen.

 

VVE “Speelplezier” richt zich niet alleen op taalontwikkeling maar op meerdere
ontwikkelingsgebieden tegelijk. Kinderen zijn bezig met tekenen en zingen, zij doen
spelletjes, spelen buiten, luisteren naar verhalen en praten hierover met elkaar.

De voordelen van VVE

 • draagt bij aan een optimale ontwikkeling van kinderen;

 • zorgt voor een vlotte start op de basisschool;

 • heeft oog voor de behoeftes van ieder kind;

 • geeft meer zicht op en speelt beter in op ontwikkelingsachterstanden van kinderen.

VVE indicatie, peuters 2 dagdelen gratis

Soms heeft een kind wat extra ondersteuning nodig om goed voorbereid te zijn op de
basisschool. Kinderen met een verhoogd risico op een ontwikkelingsachterstand, krijgen van
het consultatiebureau een indicatie voor Voor- en Vroegschoolse Educatie, ofwel een VVE-
indicatie.

 

Iedere ouder met een gelijk inkomen, werkend of niet, betaalt per uur dezelfde eigen
inkomensafhankelijke bijdrage voor de peuteropvang.

VVE bon 4 halen, 2 betalen!

VVE Speelplezier op “Klein Duimpje”

Kinderdagopvang “Klein Duimpje” werkt met de VVE methode Speelplezier


Het belang van VVE van 0-4 jaar De doorgaande lijn: baby's, dreumesen en peuters
(naar kleuter)

 

Binnen “Klein Duimpje” is er grote aandacht voor het stimuleren van de ontwikkeling van
kinderen van 0-4 jaar. In het kader van VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie)hebben we
gekozen om dagelijks te werken met de methode “Speelplezier”. De groepen krijgen hetzelfde
aanbod gericht op de leeftijdsfase . De pedagogische medewerkers spelen actief en bewust op
de interesse van kinderen en reiken nieuwe elementen aan. We bieden een wisselende
stimulerende omgeving aan en dragen er zorg voor dat kinderen ervaringen kunnen opdoen
binnen alle ontwikkelingsaspecten. We bouwen voort op waar het kind in zijn ontwikkeling
aan toe is. We geven het kind de ruimte en bieden de mogelijkheid en helpen om net een
stapje verder te komen. Inleven, verwonderen, spiegelen, verwoorden en van daaruit
interveniëren is de manier van interactie tussen volwassen en kinderen bij “Speelplezier”.

 

Het primaire doel van Speelplezier is het vergroten van de kansen van kinderen op een
succesvolle schoolloopbaan. Het achterliggende doel is de bevordering van de totale
ontwikkeling van jonge kinderen. Spel staat centraal. Taal en spel lopen als een rode draad
door het dagprogramma. Speelplezier biedt spel-taalroutines in de grote en kleine groep en
concrete handvatten om spel en taal in de zone van de naaste ontwikkeling te stimuleren in
kleine groepen. Het Speelplezieraanbod is thematisch. De door ieder thema lopende spel-
verhaallijn zorgt voor de logische, betekenisvolle samenhang tussen de activiteiten in de
diverse hoeken. Zowel in de groep ''Klein” (0-2,5 jaar) als in de groep ''Duimpje'' (2,5-4 jaar)
Naast een aanbod voor vrij spel is er een wekelijks aanbod van begeleide spelactiviteiten. Er
wordt gewerkt met voor de kinderen herkenbare steeds terugkerende activiteiten, de
zogenaamde spel-taalroutines in de grote en in de kleine groepjes.

 

VVE “Speelplezier” richt zich niet alleen op taalontwikkeling maar op meerdere
ontwikkelingsgebieden tegelijk. Kinderen zijn bezig met tekenen en zingen, zij doen
spelletjes, spelen buiten, luisteren naar verhalen en praten hierover met elkaar.
De volgende ontwikkelingsgebieden krijgen aandacht:

 • Beginnende rekenvaardigheid: het leren tellen, leren meten en de oriëntatie in ruimte en tijd.

 • Taalontwikkeling: hierbij gaat het bijvoorbeeld om het vergroten van de woordenschat.

 • Motorische ontwikkeling: er is aandacht voor het ontwikkelen van grove en fijne motoriek.

 • Sociaal-emotionele ontwikkeling: het stimuleren van zelfstandigheid, zelfvertrouwen en het samen spelen en werken.

Kind Volg Systeem en Ouderbetrokkenheid

Een goede samenwerking met ouders


Uit het pedagogisch beleid is op te maken dat de ouders betrokken worden bij de opvoeding
van hun kind vanaf het moment dat hun kind Klein Duimpje bezoekt. In het belang van het
kind wordt er van begin af aan gewerkt aan een goede vertrouwensrelatie met de ouders en
verzorgers. We vinden het belangrijk dat de groepsleiding en ouders het eens zijn over basale
waarden en normen en de pedagogische aanpak. Er is dagelijks overleg over de zorg, waarbij
de wensen van de ouders / verzorgers zoveel mogelijk worden gehonoreerd en de ouders altijd
eindverantwoordelijk blijven voor de opvoeding van hun kind.


De Zorgroute op “Klein Duimpje”

Wat we doen

Uitwisseling met ouders/verzorgers

Wie zijn er bij:

Inschrijving Intakegesprek Wenperiode

Het intakeformulier wordt na 2/3 weken samen met u en met de mentor van uw kind ingevuld. Het gaat o.a. over wederzijdse verwachtingen/ partnerschap

Directie en ouder Mentor en ouder

Communicatie

Dagelijks, bij de haal/breng momenten is er een terugkoppeling en uitwisseling van ervaringen in het belang van het kind.

PM en ouders/verzorgers

Ontwikkeling stimulerende activiteiten voor thuis

Thema vertel/boekentassen

Roulatiesysteem/terugkoppeling. Bij elk thema van Speelplezier is er een Thema tas of voorleestas. We werken met een roulatiesysteem zodat alle ouders regelmatig aan de beurt komen.

Pedagogisch Medewerkers/Ouders

Thema Speelplezier

Vrijwel bij elk nieuw thema krijgt u een informatiebrief met tips en ideeën. Het is erg leuk om over dat thema ook thuis met uw kind bezig te zijn en daar met de Pedagogische Medewerkers over te praten. Liedjes, versjes, boekjes lezen enz. speelplezier ideeën, website, bibliotheek.

PM en ouders/verzorgers

Ouderhoek

Als u bij ons binnenkomt, vindt u folders over allerlei zaken rondom ouderinformatie en de oudercommissie. Ook het nieuwe thema van “Speelplezier” hangt daar. Brieven, informatie, folders enz.

Ouders

Tevredenheidonderzoek

1 x per jaar krijgt u de gelegenheid om dit in te vullen. De uitslag leest u in de nieuwsbrieven.

Directie/Ouders

Participatie VVE activiteiten in KDV

Oudercommissie

De vergaderingen zijn 4 keer per jaar. U krijgt daar de notulen van. U bent van harte welkom om zich aan te sluiten.

Ouders/Directie

Ouderavonden/info

1 of 2 keer per jaar. Thema bijeenkomst

O.C. /PM/Ouders

Inloop

U kunt natuurlijk een keertje komen kijken wat er zoal in het KDV gebeurd. U kunt een afspraak maken met de Pedagogische Medewerker.

PM/Ouders

Haal en breng momenten

Overdracht van de kinderen. Opvoedingstips/site. Hulp bieden/inschakelen. We houden rekening met de thuistaal.

PM/Ouders

Informatie ouders over de ontwikkeling van hun kind: Groeiklapper ”Klein Duimpje”

0-2 jaar: Kind schriftje bij de baby’s Daglijst voor de dreumesen

Elk half jaar maakt de mentor de Groeiklapper ”Klein Duimpje” met een leeftijdsgebonden observatie van uw kind. U krijgt die mee naar huis en we maken een afspraak om er samen over te praten. Tussentijdse gesprekken kunnen natuurlijk altijd

Mentor en ouders

2-4 jaar: Speelplezier kind-volgsysteem CITO analyse

Vanaf 2 jaar wordt deze Groeiklapper ”Klein Duimpje” aangevuld met een kind volgsysteem, leeftijdsgebonden en gerichte observaties. Wij zijn bezig met Opbrengstgericht werken (OGW) We hebben halfjaarlijks/tussentijdse gesprekken en wanneer nodig overleg met externe instanties.

Mentor en ouders

Externe samenwerking

Wijkverpleegkundige Jeugd Gezondheidszorg

Om de 8 weken komt de wijkverpleegkundige op “Klein Duimpje” en we bespreken de kinderen. Natuurlijk stellen we u hiervan op de hoogte wanneer nodig.

PM/Verslag ouder wanneer nodig

Logopedie 3 jarigen

Elk halfjaar komt de logopedist van O2, voor een observatie van alle peuters. Wanneer logopedie nodig is wordt u uitgenodigd voor een gesprek.

O2-PM en ouders wanneer nodig

De doorgaande lijn naar de basisschool

Overdrachtsformulier

Wanneer uw kind 4 jaar wordt heeft u met ons een exitgesprek, we vullen samen het overdrachtsformulier in. Exitgesprek met Groeiklapper

Mentor en ouders

Warme overdracht

Om de overgang naar de basisschool zo goed mogelijk te laten verlopen heeft de mentor contact met de desbetreffende basisschool.

Leerkracht Groep1 /Mentor

bottom of page